عطرِ زندگیِ دلژین

بنشین لحظه ای ، رو در روی من...

درِ بسته...

در شهر دانشجویی ۲ و خوابگاه به سر میبردم...

دیشب بعد از درمانگاه و جدا شدن از بچه ها که رفتن سمت شهر دانشجویی ۱ ، من موندم و حدود یک ساعتی برای خودم چرخ زدم تو شهر و بعد هم برگشتم خوابگاه ، کلی به مسئولش تاکید کردم که من بلیط دارم صبح زود از اینجا ! گفت نگران نباااش در خدمتیم، هستیم همیشه...

آقو خوب شد من ۴۵ دقیقه زودتر از اتاق زدم بیرون به قصد آژانس...

رفتم دیدم ای داد بیداد در خروجی خوابگاه بسته اس...

هیچ احدی هم نبود ...

اونقدر کوبوندم به در داد زدم...

هییییچ کس نبود...

یک ربع گذشت و من داشتم سکته میکردم ! 

چون اگر امروز نمیرفتم تهران دیگه نمیتونستم برم ! تعطیلاته و همه ی بلیط ها به فروش رفته... 

برای یک لحظه نشستم روی زمین... 

یه کم فکر کردم ...

یهو یادم افتاد که من از شماره ی آژانسی که داخل شهرک خوابگاهه عکس گرفتم ، سریع شماره رو گرفتم و موضوع رو به اون آقای پشت خط گفتم و کلی التماسش کردم که یه کاری برام بکنه ... زمان داره میگذره... 

دوباره بلند شدم و با تمام قدرت میکوبیدم به در خروجی ...

تو همین حین دیدم یه دختره خواب آلو با لباس تو خونه اومد میگه در بسته اس ؟؟؟ 

میگم آره...

خیلی ریلکس گفت ااااا... من بلیط دارم !!! 

گفتم برووو حاضر شووووو ! چرا همین جا ایستادی ؟؟؟؟؟؟ 

گفت باید برم یه خوابگاه دیگه وسائلم اونجاس!!!! (یه حالت شهرکه که ۵ تا ساختمون جدا داخلشه ) 

من داشتم سکته میکردم و میکوبوندم به در ! اونوقت این ریلکس ایستاده بود با لباس تو خونه و چشماش رو میمالید ! دلم میخواست عین تو فیلم ها دختره رو بلند کنم بکوبونمش تو شیشه بلکه هم دلم خنک بشه و هم شیشه ی در خروجی بشکنه و من برم...

تو همین حین هم مدام زنگ میزدم به اون آژانسه و مرده گفت نترس نترس من تو رو میرسونمت ! آروووم باااش من درستش میکنم...

خلاصه خدا خیرش بده رفت دم نگهبانی ، نگهبانی رو خبر کرد ... 

نگهبانی هم اومده بوده یکی از سرپرست های در ورودی شهرک رو خبر کرده بود... 

یهو دیدم که یکی از سرپرست ها از بیرون داره میاد سمت در ، از پشت شیشه در خروجی گفت من کلید این در رو ندااارم ، باید خانم فلانی رو پیدا کنید ! 

چند بار هم در رو سعی کرد باز کنه ولی نشد !! 

دلم میخواست بشینم زمین و گریه کنم ... 

بنده خدا سرپرست خوابگاه که دیشب بهم قول داده بود که خیالم راحت باشه و این جا همیشه یکی هست در رو باز کنه مدام از پشت در میگفت من معذرت میخوام ! من معذرت میخوااام ! 

قاطی کردم و داد زدم گفتم بسه فقط بهم بگو تو کدوم یکی از این ۶۰ تا اتاق میتونم اونی که کلید داره رو پیدا کنم ! اسمش چیه ! 

اسمش و گفت و گفت برو بلوک ۱ ... 

آقا من نمیدونم با چه سرعتی میدوییدم ...

رفتم بلوک ۱ و همون طبقه اول فریاد زدم خانممم فلاااانی !!!! خاااانمممم فلااانی !!!! 

یهو دیدم یه دختر پریشون و خواب از همون طبقه اول از یکی از اتاقها پرید بیرون ! 

گفتم تو فلانی ؟؟؟ 

گفت چی شدهه؟؟؟؟

گفتم کلید در دست تو ئه ؟؟؟؟ 

گفت در که بازههه ! 

گفتم نیییسست ! در بسته اس ! نه من تونستم بازش کنم نه سرپرست نه اون دختره ! 

گفت نه بااازه !

با یه غیظی نگاهش کردم گفتم خودت رو همین الان تکون بده و بیا اگه بلدی در رو باز کن!

رفتم دم در بلوک ۱ داد زدم به سمت دختر ریلکس؛ که میگه در بااازه بکش ببین میتونی باز کنی !!! من اومدم!!!

آقا دوباره دوییدم...

دختره ریلکس تونسته بود با کمک هل دادن سرپرست از اون طرف و کشیدن خودش در رو باز کنه...

چشمام دیگه انگار هیچ چیز نمیدید ! 

فقط دیدم دختر ریلکس دویید که بره تو خوابگاهش ...

منم دوییدم که برم دم در اصلی و آژانس سوار شم...

ساعت یک ربع به ۷ بود...

مطمئن بودم اینجا ایرانه و قطارم حتما تا ۷ و نیم تاخیر داره ! 

اما من آدم ایران نیستم گویا ! و همیشه عین احمق ها نیم ساعت زودتر از حرکت قطار تو ایستگاهم ! 

ولی باز با این حال استرس داشتم ! 

راننده ی آژانس دوید سمتم گفت تو بودی گیر کرده بودی ؟؟؟ 

میخواستم جلوش بزنم زیر گریه ! 

گفتم آره...

یهو کیسه تو دستم رو ازم گرفت و گفت بهت قول دادم میرسونمت ! بدووو ! 

منم پشت سرش دوییدم و سوار ماشینش شدم و رفتیم...

فکر نمیکردم اونقدر ایستگاه راه آهنش دور باشع ! هر ثانیه به ساعت نگاه میکردم...

راننده هم با سرعت زیادی میرفت...

ساعت ۷ شده بود...

حرکت من ۷ بود...

هنوز نرسیده بودیم...

تکیه دادم به صندلی ، شیشه ماشین رو دادم پایین ، باد خنک خورد توی صورتم ، یه نفس عمیق کشیدم و یهو زدم زیر خنده...

راننده یک لحظه فکر کرد دارم گریه میکنم :))

گفت چراااا گریه میکنی! 

اگر جا موندی من خودم میبرمت تهران ! 

یهو برگشت دید دارم میخندم !! :))

گفت تو که داری میخندی ! 

گفتم به این میخندم که تصور بسته بودن یک در و کلید نداشتن ، باعث شد نتونم اون در رو باز کنم ! نه من ! حتی سرپرست خوابگاهی که اون طرف میدونست در ایراد داره و کمی باید زور زد تا باز شه ... 

یاد این فیل هایی افتادم که از بچگی پاشون رو میبندن به درخت ، وقتی بزرگتر میشن ، طناب رو به پاشون گره میزنن ولی دیگه به درخت نمیبندن... ولی اون فیل عمرا تکون نمیخوره ، چون تصور میکنه نمیتونه حرکت کنه... 

نمیفهمه حتی اگر به درختم بسته بشه پاش به یک تکون میتونه حالا که بزرگ شده درخت رو از جاش در بیاره و حرکت کنه... 

و هم چنان میخندیدم و بی اختیار همه ی این ها رو بلند بلند و با خنده برای راننده گفتم ! 

رسیدیم ! 

ساعت ۷ و ۵ دقیقه بود...

راننده برگشت مبهوت نگاهم کرد و گفت چیزی نیست ! عصبی شدی فقط که این شکلی شدی ! :))) 

بنده خدا پیاده شد با من و اومد تو ایستگاه تا ببینه قطارم رفته یا نه...

قطارم تاخیر داشت تا ۷ و نیم...

پولش رو بهش دادم و کلی ازش تشکر کردم ...

بهم گفت اگر رفته بود من تا تهران میبردمت... 

از این به بعد کار داشتی به خودم بیا بگو دخترم...

و رفت... 

و منم ساعت ۷ و نیم سوار قطار شدم...

و الان تو راه تهرانم... 

....

+همیشه به هر در بسته ای خوردین اونقدر بکشینش شاید باز شه... هیچ وقت "فقط" منتظر کلید نمونین... 


۲۶ نظر
ماهی کوچولو
۲۵ آبان ۱۰:۳۳
من چون در خونه قدیمی مون تابستون ها لگد لازم بود :)) هر در بسته ای ببینم یه دور کشیدن و لگد رو روش تست میکنم :)) معلومه تو تجربه نداری بقیه هم گیج خواب بودن

خوبه که رسیدی :)

پاسخ :

:))) آرهه خداروشکر ک رسیدم
ملیکا
۲۵ آبان ۱۰:۴۰
وااای چه استرسی داشت این نوشته میتونستم خودمو بذارم جات تازه دلژین ببین ملیکای حواسپرت چیکار کرده بود هفته پیش😐 من عاشق انقلابم بعد جمعه تصمیم گرفتم برم انقلاب یه گشتی بزنم که یهو دیدم نماز جمعس حتی بابامم یادش نبود گف فقط ممکنه کتابفروشیا بسته باشه😐 وااای حالا من اونجا گیر کرده بودم فقط مسیر اتوبوس بلد بودم دیگه داشت گریم میگرف بهم گفتن فقط از مترو میشه رف حالا منکه اصن تا حالا تنهایی مترو نرفته بودم دیگه تو مترو تا یه خانومه گف چیه مضطربی بغضم ترکید بعدش گریم گرف😂اما آخرش صحیح و سالم رسیدم خونه 😂 

پاسخ :

:))))) خل تر از خودم رو یافتم :))))
آرزوهای نجیب (:
۲۵ آبان ۱۰:۵۸

همیشه به هر در بسته ای خوردین اونقدر بکشینش شاید باز شه... هیچ وقت "فقط" منتظر کلید نمونین..


این خیلی خوب بود، آویزه گوشم می کنم(:

سفرت بی خطر 

با کلی انرژی برگرد(:

پاسخ :

مااااچ
چشششم
+هنوز منتظر وریام :) 
لیمو جیم
۲۵ آبان ۱۱:۱۹
چه حسسس قشششنگی ته پست منتقل شد 
مرسی :-)
سفرت به سلامت

پاسخ :

سلااامت باااشی 
معلوم الحال
۲۵ آبان ۱۲:۱۴
کلید اسرار
این قسمت: "سفر دلژین" :))

ناموصا چقد در تو در داشت. خوابگاه ما که درش کلا بازه. اگه بسته باشه هم از روی در و دیوار میپریم میریم و میایم :) بیخیال نگهبان د:

پاسخ :

نه بابا این خیلی در داره :)))) 
tarane fn
۲۵ آبان ۱۴:۳۹
خیلی جالب به قضیه نگاه کرده بودید عالی بود

پاسخ :

یاسمین زهرا غریب
۲۵ آبان ۱۴:۵۴
ووواااای مردم از خنده.
مریم واقعا عاشقتم

پاسخ :

من بیشتر :))
Fatemeh Aa
۲۵ آبان ۱۵:۰۰
خیلی آموزنده بود😀.
منم یه بار رفتم دم در کلاس(اندیشه داشتیم )، زود رسیده بودم و فکر کردم در بسته اس. رفتم دم در نشستم تا یکی از بچه ها اومد. گفتم آقای فلانی هنوز در ها رو باز نکرده. کلی بد و بیراه گفت به آقای فلانی😅. بعد باهم منتظر شدیم ... تا اینکه دیدیم یه پسره اومد شیک و مجلسی در رو وا کرد و رفت تو😂. هیچ چی دیگه ... 😅 فوقع ما وقع ... 

پاسخ :

:))))) 
"حانیه :)"
۲۵ آبان ۱۹:۴۴
سلام عزیزم چقد هیجانی نوشتی :)))

شکر که رسیدی -_^

لحظه های شادی کنار خانواده داشته باشی گل دختر 😘 

پاسخ :

ممنووونننن
آقای خاص
۲۵ آبان ۲۰:۴۱
خوش بگذره. 
اینکه راننده میگه تا تهران میرسونمت میشه به نظر شما باهاش رفت؟ 

پاسخ :

ممنون 
بله راننده معتمد بود و مخصوص خود دانشگاهمونه فقط 
هوپ ...
۲۵ آبان ۲۲:۰۴
یاد اون داستانه افتادم که سه تا دانشمند رو میذارن توی یه اتاق در بسته و میگن با استفاده از علمتون یه کاری کنین این در باز بشه. دو تاشون شروع میکنن نمودار کشیدن و معادله حل کردن همون موقع سومی پا میشه میره در رو باز میکنه و خارج میشه.
اول ببینیم مشکلی اصلا وجود داره، بعد تلاش کنیم واسه ی حل کردنش :-)

پاسخ :

دقیقا 
آخه در رو چند دفعه تکون دادم ولی باز نشد خب :)) 
ام اسی خوشبخت
۲۵ آبان ۲۲:۲۲
نکته بسیار آموزنده ای بود, ممنون :)
منم نمیتونم خودمو به دیر رسیدن عادت بدم, همیشه قبل از موعد میرسم و کلی هم علاف میشم اما عادت نمیکنم.

پاسخ :

منم همینم دقیقا 
آشنای غریب
۲۶ آبان ۰۰:۰۱
کل ماجرا یه طرف 
نتیجه گیری یه طرف 
ایول ^_^

پاسخ :

:))
آرتمیس ‌‌
۲۶ آبان ۰۲:۲۲
داد و بیداد و آرتیست‌بازی فجیع!
نتیجه‌گیری عالی!

ولی قطارهای من همیشه رأس ساعت حرکت میکنن :) الانم از تو قطار کامنت میذارم نصفه‌شبی!

پاسخ :

:))) داشتم سکته میکردم آرتمیس ! 
من همییییشه قطارهام تاخیر دارن چون بین مسیر های اصلیم.... ولی مثلا از تهران که مبدا باشه حرکت کنم به موقع اس
*زهرا*
۲۶ آبان ۱۸:۱۳
تاحالا سوار قطار نشدم، هواپیما هم همینطور ! :))
چه خوب ک ب موقع رسیدی. 💚

پاسخ :

به اندازه ی موهای سرم قبل این ۵ سال دانشجویی هواپیما و در این ۵ سال دانشجویی قطار سوار شدم  :)))  
گوناگون
۲۶ آبان ۲۰:۲۵
وای که صبح و آغاز دلهره اوری تا نصفه خوندم اعصابم خورد شد بعد امدم دو خط اخر رو خوندم ببینم بالاخره رسیدی یا نه
وستاشو نخوندم
خودت چقدر اعصابت خورد شده و دلهره داشتی

پاسخ :

وای گوناگون داشتم سکته میکردم هاااا :))) 
"حانیه :)"
۲۶ آبان ۲۱:۲۰
چطور مطوری خانوم؟  
خوش میگذره انشاءالله؟ 

پاسخ :

فتااااات 
شکر خدا 
تو خوووبی ؟؟؟ 
مهدیه ماه
۲۷ آبان ۰۱:۲۹
دلپیچه گرفتم تا ته داستانو بفهمم....
اه اخه داستانم اینقدر هیجان انگیز

پاسخ :

:))) خخخخ
جوجه هات چطورن مهدیه ؟؟؟ 
فاطمه
۲۷ آبان ۰۸:۱۳
سلام  گاهی فرشته ها به صورت یک انسان برای ما ظهور و بروز میکنن  .به خاطر یه مطلبی که قبلا جوابش رو نسبی گرفتم دارم دعا میکنم که نتیجه عوض بشه با اینکه به دعا اعتقاد دارم داشتم ناامید میشدم .سر صبحی دوباره امیدوار شدم تو خود خود فرشته ای 
ازت بی نهایت ممنونم به خاطر این پست

پاسخ :

انشاءالله همونی بشه که به صلاحته فاطمه جان ❤❤❤❤❤
مهدیه ماه
۲۷ آبان ۱۰:۴۰
خداروشکر خوبن.
همه انرژیمو میگیرن جونی برام نمونده

پاسخ :

شکر 
الهییی 

"حانیه :)"
۲۷ آبان ۱۰:۵۰
منم خوبم عزیز 😘

پاسخ :

ماااچ به لپت
فاطمه
۲۷ آبان ۱۲:۵۳
چیزی که گاهی من رو توی دعا کردن سست میکنه همین مسئله ست که میترسم اونچه که مصرانه از خدا میخوام به صلاحم نباشه.همه چیز رو سپردم دست خودش امیدوارم اگر قراره تقدیر عوض بشه صلاح من هم همون باشه.
6ماهه باردارام از تمام دوستانی که اینجا رو میخونن خواهش میکنم دعا کنن خدا فرزند صالح و سالمی بهم عطا کنه ممنون از همگی

پاسخ :

عزیییییزم
انشاءالله به سلامتی فاطمه جون 
ماچ یه دونه به لپ خودت یه دونه هم به شیکمت که برسه به لپ نینیت
ستاره جان
۲۷ آبان ۱۳:۰۴
خدای من! در باز بوده!!!!!!

پاسخ :

دقیقا...
و تا قبل اینکه بدونیم در بازه نتونستیم بازش کنیم...
ستاره جان
۲۷ آبان ۱۳:۰۷
در ضمن اون راننده رو بگردم 
سنش بالا بوده؟ خیلی پدرانه داشته آرومت می کرده :) عزیزم :) 
اون سرپرسته رو بگردم اونم داشته سکته می کرده فقط اون تیکه که سرش داد زدی بسه رو عمرا من نمتونم :( به جان خودم بخاطر پزشکی بودنتون هم هست 
تو خوابگاه مشهد که تو بیمارستان بود می دیدم گاهی به گمان اینکه پزشکی هستیم چطور باهامون برخورد میشه 

پاسخ :

آره میانسال بود
اخه عصبی بودم از دستش ! در حدی بودم که در خودم میدیدم شیشه رو بشکونم به خدا و برم...
+اینجا پزشکی ندارن کلا 
ما اولین گروهیم 
خدایی احترام میذارن 
ولی شهر دانشجویی اصلی که پر پزشکیه اصلا اینجوری نیست 
بانوی عاشق
۲۷ آبان ۱۴:۰۳
این خط آخر خواسته ناخواسته کلی خرف توش داشتا
اینو ب نظرم ثبت کن ب نام خودت
یادم باشه هروقت ب در بسته خوردم اول بکشم ببینم باز میشه یانه 😉

پاسخ :

:))
mona
۲۸ آبان ۱۴:۵۲
نویسنده خوبی میشیداااا
تماما با جزئیات وپرهیجان نوشتید

پاسخ :

:))) 
الان بخوام بنویسم دیگه نمیتونم :))) 
همون موقع داغ داغ بود نوشتم 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
درباره من
بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ...
با مهربانی وارد شوید...
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان